เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

นายเทวัน พอใจ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

ข่าวด่วน!
      ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย. “ตรีนุช” แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ข้อมูล ณ วันที่ 2022-01-25 03:51:43

จำนวนบุคลากรทั้งหมด -
ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน -
ฉีดวัคซีนแล้ว -
ร้อยละที่ฉีดวัคซีนแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน

      - โครงสร้างการบริหาร

      - ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

      - ข้อมูลการติดต่อ

      - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

      - ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

      - Q&A (ถาม-ตอบ)

การดำเนินงาน

- แผนพัฒนาการศึกษา 2562 -2565 - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประะจำปี 2564 - ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาการศึกษา 2564 - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประะจำปี 2564 - แผนการเบิกจ่ายงบพัฒนาการศึกษา 2564 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การปฏิบัติงาน

- กลุ่มกฎหมายและคดี - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบุคคล

การให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 - รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากระบบ eMENSCR

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ก.ย.2563) - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - การดำเนินการตามนโยบายและบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลาง

 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Shopping List)
 • บ.ก. 06 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • แผนการจัดซื้อและประกาศเผยแพร่จัดซื้ัอระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3
 • แผนการจัดซื้อและประกาศเผยแพร่จัดซื้ัอระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 -ไตรมาส 2 (ต.ค. 63 - เม.ย. 64)
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ก.ย.2563)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2564
 • แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูห้องประชุมเมืองแก้ว และเปลี่ยนประตูห้องประชุมดอกจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • แผนการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารสถานที่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2564
 • ข้อมูลพื้นฐาน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

  218

  โรงเรียนในสังกัด

  2,600

  ครูและบุคลากรในสังกัด

  28,532

  นักเรียนในสังกัด

  68

  บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2