เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

นายเทวัน พอใจ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต2

ข่าวด่วน!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมดข้อมูลพื้นฐาน

      - โครงสร้างการบริหาร

      - ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

      - ข้อมูลการติดต่อ

      - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

      - ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

      - Q&A (ถาม-ตอบ)

การดำเนินงาน

- แผนพัฒนาการศึกษา 2562 -2565 - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประะจำปี 2564 - ผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาการศึกษา 2564 - แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประะจำปี 2564 - แผนการเบิกจ่ายงบพัฒนาการศึกษา 2564 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การปฏิบัติงาน

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มกฎหมายและคดี

การให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 - ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 - รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่ - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากระบบ eMENSCR

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ก.ย.2563) - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - การดำเนินการตามนโยบายและบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ 2564 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 - ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 - แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

งบทดลอง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเขต

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาทฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านอักษรภัณฑ์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านสุรินทร์ก๊อบปี้ไลฟ์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๕๔๔๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก. นัดซาวด์ออโต้แอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ชุมพลบุรีขนส่ง จำกัด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๓๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก. นัดซาวด์ออโต้แอร์
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านอักษรภัณฑ์
 • ประกาศประกวดราคาซื้อในโครงการซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV
 • ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐ รายการ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึ ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลาง

 • ราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๔๘ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐ รายการ
 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Shopping List)
 • บ.ก. 06 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำรอบเดือน พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำรอบเดือน เมษายน 2565
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน 48 โรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประกาศแผนประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ 10 รายการ
 • แผนการจัดซื้อและประกาศเผยแพร่จัดซื้ัอระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3
 • แผนการจัดซื้อและประกาศเผยแพร่จัดซื้ัอระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 -ไตรมาส 2 (ต.ค. 63 - เม.ย. 64)
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ก.ย.2563)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2564
 • วีดิทัศน์นำเสนอ

  ข้อมูลพื้นฐาน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

  218

  โรงเรียนในสังกัด

  2,600

  ครูและบุคลากรในสังกัด

  28,532

  นักเรียนในสังกัด

  68

  บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2