เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต2

นายนพดล ศิริโชติ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมดการดำเนินงาน

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     -  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     -  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การปฏิบัติงาน

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มกฎหมายและคดี - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     -  E-Service

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบาย No Gift Policy

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงกิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน มิ.ย. 66)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

งบทดลอง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเขต

 • ประกาศประกวดราคาซื้อ โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 58 โรงเรียน ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ เก้าอี้เรียน จำนวน ๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน ๔๘ โรงเรียน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาฯ DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๔๘ โรงเรียน จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
 • ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน stand alone จำนวน 48 โรง ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2
 • ประกาศยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาทฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านอักษรภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านสุรินทร์ก๊อบปี้ไลฟ์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๕๔๔๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก. นัดซาวด์ออโต้แอร์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ชุมพลบุรีขนส่ง จำกัด ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 • ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะนักเรียน เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๔๘ โรงเรียน จากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
 • ราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๔๘ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐ รายการ ปีงบประมาณ 2565
 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Shopping List)
 • บ.ก. 06 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๕๘ โรงเรียน ปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท รายการโต๊ะ เก้าอี้เรียน จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๔๘ โรงเรียน จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตมาสที่ 3
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แบบรายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2
 • แบบรายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนเมษายน 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมกราคม 2566
 • วีดิทัศน์นำเสนอ

  ข้อมูลพื้นฐาน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

  218

  โรงเรียนในสังกัด

  2,600

  ครูและบุคลากรในสังกัด

  28,532

  นักเรียนในสังกัด

  68

  บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2