เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต2

นายนพดล ศิริโชติ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมดการดำเนินงาน

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 - รายงานการกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระยะ 6 เดือน (กันยายน 2564 - มีนาคม 2565)

การปฏิบัติงาน

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มกฎหมายและคดี

การให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 - ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 4 ด้าน - สถิติผู้มาใช้บริการ กลุ่มอำนวยการ - สถิติผู้มาใช้บริการ กลุ่มอื่นๆ

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากระบบ eMENSCR - แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - แผนการจัดซื้อสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงฯ ฉบับภาษาไทย - ประกาศเจตจำนงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 - แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2564 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการการป้องกันการทุจริต

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การกำหนดมาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันรับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - การกำหนดมาตรการ กลไก การใช้ดุลยพินิจ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2564 - ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประาณ พ.ศ. 2565

ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ดูทั้งหมด

งบทดลอง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในเขต

 • ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน stand alone จำนวน 48 โรง ปีงบ 2565 ครั้งที่ 2
 • ประกาศยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาทฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านอักษรภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านสุรินทร์ก๊อบปี้ไลฟ์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๕๔๔๙ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก. นัดซาวด์ออโต้แอร์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถทัวร์ปรับอากาศ ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ บริษัท ชุมพลบุรีขนส่ง จำกัด ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข ๑๓๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ หจก. นัดซาวด์ออโต้แอร์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบการประเมินโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ร้านอักษรภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกาศประกวดราคาซื้อในโครงการซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐ รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ปีงบประมาณ 2565
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ปีงบประมาณ 2565
 • ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐ รายการ ปีงบประมาณ 2565
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประกาศราคากลาง

 • ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะนักเรียน เก้าอี้นักเรียน จำนวน ๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๔๘ โรงเรียน จากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
 • ราคากลางสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน ๔๘ โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ราคากลางครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๐ รายการ ปีงบประมาณ 2565
 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ราคากลางครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน รูปแบบ IC4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 2
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา กลุ่ม 1
 • แบบ ปร.5 (ข) ครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (Shopping List)
 • บ.ก. 06 ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศแผนและผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รายการโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศแผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ประจำไตมาสที่ 4
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบเดือนกันยายน 2565
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบเดือนสิงหาคม 2565
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบเดือนกรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๓
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำรอบเดือน พฤษภาคม 2565
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำรอบเดือน เมษายน 2565
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2565
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน 48 โรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • วีดิทัศน์นำเสนอ

  ข้อมูลพื้นฐาน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

  218

  โรงเรียนในสังกัด

  2,600

  ครูและบุคลากรในสังกัด

  28,532

  นักเรียนในสังกัด

  68

  บุคลากร สพป.สุรินทร์ 2