เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ติดต่อเราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 219 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

โทร. 044-599-270 โทรสาร. 044-599-232

E-mail: Surin.srn2@gmail.com


สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ มีดังนี้

กลุ่ม/หน่วย หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขภายใน
กลุ่มอำนวยการ 044-599-270 101
กลุ่มบริหารงานบุคคล 044-599-270 102
หน่วยตรวจสอบภายใน 044-599-270 103
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 044-599-270, 044-598-897 104
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 044-599-270 105
กลุ่มกฎหมายและคดี 097-325-5895 109
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 044-599-270 111
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 044-599-270 112
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 044-599-270 113
กลุ่มนโยบายและแผน 044-599-270 114
หน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์เขต 2 044-598-997 106
หน้าห้องรองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 2 044-599-270 108