เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 2022-05-18 17:02:12  ผลงานและกิจกรรมของ สพป.สุรินทร์ เขต2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายอรรถพล ชาติรัมย์ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง นายเทวัน พอใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดอบรมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 68 คน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเน้นการจัดทำตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10 การวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พร้อมกำหนดบุคลากรแต่ละกลุ่มผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด อันเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ปลูกฝังให้บุคลากร มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพต่อไป