เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     -  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

     -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565