เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นโยบาย No Gift Policy

- ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แสดงกิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน มิ.ย. 66)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565