เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศเจตจำนงฯ ฉบับภาษาไทย - ประกาศเจตจำนงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - กิจกรรมปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนป้องกันการทุจริต

- แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 - แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564