เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

การดำเนินงาน

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ระยะ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     -  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     -  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


การปฏิบัติงาน

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มกฎหมายและคดี - กลุ่มอำนวยการ - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

การให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     -  E-Service