เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

การดำเนินงาน

- แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 - รายงานการกำกับติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ระยะ 6 เดือน (กันยายน 2564 - มีนาคม 2565)

การปฏิบัติงาน

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ - กลุ่มตรวจสอบภายใน - กลุ่มนโยบายและแผน - กลุ่มบริหารงานบุคคล - กลุ่มกฎหมายและคดี

การให้บริการ

- รายงานสถิติการให้บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 - ขั้นตอนการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 4 ด้าน - สถิติผู้มาใช้บริการ กลุ่มอำนวยการ - สถิติผู้มาใช้บริการ กลุ่มอื่นๆ