เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

รายงานแผนผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 - รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จากระบบ eMENSCR - แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาและแผยแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - แผนการจัดซื้อสำหรับโครงการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564