เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

กลุ่มอำนวยการ

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

- คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ DLICT - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ - คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินงบประมาณ - คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์แบบรับ-จ่าย เงินเดือน - คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ - คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล - หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล - คู่มือหลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว11 ศึกษานิเทศก์ - 6.คู่มือหลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว12 ผู้บริหารการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 - ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา - ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กรณีโรงเรียนติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์โดยตรงที่องค์การค้าของคุรุสภา - ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กรณีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน

กลุ่มกฎหมายและคดี

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

- คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย