เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

กลุ่มอำนวยการ

- คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ - ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มนโยบายและแผน

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มDLICT - มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

- คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ - คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินงบประมาณ - คู่มือการใช้งานโปรแกรมพิมพ์แบบรับ-จ่าย เงินเดือน - คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ - ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร - สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล - หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล - คู่มือหลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว11 ศึกษานิเทศก์ - 6.คู่มือหลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว12 ผู้บริหารการศึกษา - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/การให้บริการ - คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 - ขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา - ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กรณีโรงเรียนติดต่อขอซื้อแบบพิมพ์โดยตรงที่องค์การค้าของคุรุสภา - ขั้นตอนการสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กรณีให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อให้โรงเรียน - ขั้นตอนการช่วยเหลือนักเรียน กรณีเร่งด่วน - แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา - คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566 - คู่มือสภานักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 2 - คู่มือฉบับประชาชนการเฝ้าระวัง PM2.5 อย่างไรให้ปลอดภัย - คู่มือสภานักเรียน สพฐ. ปี 2566 - สถิติการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ขั้นตอนการอนุญาตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว - รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กลุ่มกฎหมายและคดี

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สพป.สุรินทร์ เขต 2 - ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ให้บริการ กลุ่มกฏหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

- คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปี - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 - กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 - หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและการปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2561 - หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ - คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันประจำปีการศึกษา 2565