เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2564

มาตรการการป้องกันการทุจริต

- มาตรการการร้องเรียน - มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการการป้องกันการรับสินบน - การกำหนดมาตรการ กลไกป้องกันการขัดกันรับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - การกำหนดมาตรการ กลไกการใช้ดุลยพินิจ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2564