เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2564 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการการป้องกันการทุจริต

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มาตรการป้องกันการรับสินบน - การกำหนดมาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันรับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - การกำหนดมาตรการ กลไก การใช้ดุลยพินิจ

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี 2564 - ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประาณ พ.ศ. 2565