เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาย

- การดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน