เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:00 - 17:00 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวสุกัญญา มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายวิชัย ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายเมธี เชี่ยวนิกร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ ที่ปรึกษา

นางอัญชลี นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายเกษี โคตรพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอัษฏางค์ ศรีอรห์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสุภพ ไชยทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางวิชุดา คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายติณณภพ จำปาหอม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางพัชรนันท์ ถาดทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน