เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 081-9556877

อีเมล : Prayong.lijy@gmail.com

นายอรรถพล ชาติรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 081-725-4250

อีเมล : atthaponchatram@gmail.com

นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 095-532-6294

อีเมล : psk4489@gmail.com

นายนพดล ศิริโชติ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โทรศัพท์ : 089-948-1188

อีเมล : noppadon8843@gmail.com

นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 044-599-270

อีเมล : klarnarongsrichoti@gmail.com

นางสาวสุกัญญา มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 094-508-6217

อีเมล : yayamalee@hotmail.com

นางเพียงกวี เติมสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ : 094-465-9551

อีเมล : dmc.srn2@gmail.com

นางอัญชลี นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 081-966-8755

อีเมล : an.noi2408@gmail.com

นายเกษี โคตรพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 089-949-6475

อีเมล : kasin.thinthai@gmail.com

นางประภาพร ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 089-281-3209

อีเมล : thong_lak@hotmail.com

นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 083-945-4451

อีเมล : tawsri@gmail.com

นางวิชุดา คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 090-298-4965

อีเมล : thai-surin2509@windowlive.com

นายสมบูรณ์ สุขเพิ่ม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0819991540

อีเมล : somboon25179@gmail.com

นางพัชรนันท์ ถาดทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 081-725-6081

อีเมล : thad-t@hotmail.com