• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มอำนวยการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาย กล้าณรงค์   ศรีโชติ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

Team Image

นางสาวสังวาล   สมัญญา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Team Image

นางนีรชา   แป้นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Team Image

นายนำพล   คุณนาม

ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3

Team Image

นายพิชัย   ยงรัมย์

ช่างไฟฟ้าชั้น 3

Team Image

นางทิพวรรณ   นาเมืองรักษ์

พนักงานพิมพ์ดีด

Team Image

นางสาววิจิตรา   มานิตย์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ช่วยราชการ

Team Image

นายชวนันท์ภัทร์   สำเภาพล

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ช่วยราชการ

Team Image

นางธนิฏฐา   ใหม่วงศ์

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ช่วยราชการ

Team Image

นายสุทัศน์   สุขสวัสดิ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Team Image

นางบุญเทียบ   ชุมศรี

พนักงานทำความสะอาด

Team Image

นายจักพันธ์   ใหม่วงศ์

นักการภารโรง ช่วยราชการ

Team Image

นายเจนพจน์   สารนาเรียง

พี่เลี้ยงเด็กพิการ ช่วยราชการ

Team Image

นายภักพงษ์   จันพูงาม

พนักงานขับรถ

Team Image

นายเจษฎา   หวังสุข

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Team Image

นางวัชรินทร์   ชุมแสง

พนักงานธุรการ ส 4