• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มนโยบายและแผน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นางสาว สุกัญญา   มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Team Image

นายสุรสิทธ์   เครือมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Team Image

นางสาวอัญชลี   ไหมทอง

นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัติการ

Team Image

นายณัฐวุฒิ   นพเก้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Team Image

นางสาววรรณวิสา   พิมพายับ

ลูกจ้าง

Team Image

นางสาวยุวดี   ทวีชัยแสงโคตร

ธุรการโรงเรียน ช่วยราชการ