• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มนโยบายและแผน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นางสาว สุกัญญา   มาลีหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Team Image

นายสุรสิทธ์   เครือมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Team Image

นางสาวยุวดี   โพธิ์ศรี

พนักงานธุรการ

Team Image

นางสาววรรณิสา   พิมพายับ

พนักงานธุรการ

Team Image

นายสุพจน์   มุมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Team Image

นางสาวอัญชลี   ไหมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ