• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาย วิชัย   ทองจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Team Image

นายภักพงษ์   จันพูงาม

พนักงานธุรการ