• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาง อัญชลี   นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Team Image

นางอวยพร   ไชยทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Team Image

นางสาววิไลรัตน์   ใจแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Team Image

นางสาวผกามาศ   ควรดี

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Team Image

นายอธิคม   กิ่งมาลา

พนักงานธุรการ

Team Image

นายเอกลักษณ์   นามพรหม

พนักงานธุรการ

Team Image

นางสาวเพ็ญสุดา   บุญมี

พนักงานธุรการ

Team Image

นางเปมิกา   ชาลิสากุล

ลูกจ้างชั่วคราว