• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาง อัญชลี   นามพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Team Image

นางอวยพร   ไชยทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

Team Image

นางสาววิไลรัตน์   ใจแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Team Image

นายอธิคม   กิ่งมาลา

พนักงานธุรการ

Team Image

นายเอกลักษณ์   นามพรหม

พนักงานธุรการ

Team Image

นางสาวเพ็ญสุดา   บุญมี

พนักงานธุรการ

Team Image

นางรัตน์ตยา   ไทยยิ่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Team Image

นางสาวพิชามญธุ์   ดวงงาม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

Team Image

นางสาวประกายวัลย์   สิริสิทธิกุล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Team Image

นางทัศนีย์   บุญเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ