• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาย เกษี   โคตรพันธ์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Team Image

นางประภาพร   ทองจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Team Image

นางบุญเฟื่อง   เค้ากล้า

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

Team Image

นางประภาพร   หูทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Team Image

นางสาวเพียงเพ็ญ   เติมใจ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Team Image

นางณิชากร   นาคแสง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Team Image

นางกฤษณา   สุวรรณทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

Team Image

นางสาวปัทมพร   จรจรัญ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Team Image

นายธีระชัย   แก้วดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

Team Image

นายกัลยรัตน์   ผึ่งบรรหาร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Team Image

นางสาวอรวริญญา   พะมุลิลา

พนักงานราชการ(ช่วยราชการ)

Team Image

นางสาวนิรดา   พวงผกา

พนักงานราชการ(ช่วยราชการ)