• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาง อมรรัตน์   ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Team Image

นายณัฏฐยชญ์   บุญสด

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Team Image

นายสุที   ชิงชนะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Team Image

นางปทุมมาศ   ขาวมะเริง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Team Image

นายกุญช์พิสิฎฐ์   คงนุรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Team Image

นางสุภัคร   พุทธานุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Team Image

นางจิรัชยา   กินไธสง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

Team Image

นางวาฤณี   บุญเลิศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Team Image

นางสาวทิพวรรณ   กระแสโท

พนักงานธุรการ

Team Image

นางวีณา   ประดาสุข

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Team Image

นางบุษรินทร์   มีสัตย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Team Image

นายณัฏฐ์ชานนท์   เหลาเลิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ