• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาง วิชุดา   คล้ายแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Team Image

นางการต์สิริน   ภูมิธนนิเวศน์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

Team Image

นางสายทอง   สุระสังข์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Team Image

นางสาวสุพรรณี   เสาทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Team Image

นางสาวพิมพ์นารา   ทองคำ

นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ

Team Image

นายธีระศักดี์   ใจมั่น

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Team Image

นางสาวจีรนันท์   ไชยแสน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Team Image

นางสาวพิมพิศา   ประทีปรัมย์

นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตฯ