• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

หน่วยตรวจสอบภายใน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

Team Image

นาง พัชรนันท์   ถาดทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

Team Image

นางสาวภทรวรากรณ์   บุญภูมิ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Team Image

นางสาวบูญญารัตน์   คล้ายแก้ว

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ