เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting

+

 2021-07-30 12:26:19

วันนี้ (30 ก.ค.64) ที่ห้องประชุมคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/งานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Join Zoom Meeting โดยในที่ประชุมได้มอบนโยบายการดำเนินการตามมติ ครม. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 มาตรการ - มาตรการที่ 1 ลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้- มาตรการที่ 2 การขอความร่วมมือให้กลุ่มโรงเรียนเอกชน- มาตรการที่ 3 เป็นการลดช่องว่างการเรียนรู้ และลดผลกระทบด้านความรู้ที่ขาดหายไป นอกจากนี้ได้มีการวัดประเมิลผลนักเรียนในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมด้วยการประเมินผลจัดการเรียนการสอนของครูในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลสุขภาพของครูและนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

อ่านต่อ

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( SAP To The Best Practces)

+

 2021-07-29 15:33:46

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ( SAP To The Best Practces) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 โดยมี นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายประเสริฐศักดิ์ เหินไปสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผน และร่วมดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จนแล้วเสร็จ

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2564

+

 2021-07-23 09:07:53

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมลานจามจุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธี เพื่อปลูกฝังจิตสำนักนึกให้บุคลากรของสำนักงานเขต มีคุณลักษณะ ๕ ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและอยู่อย่างพอเพียง และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ในปีงบประมาณ 2564 ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น

อ่านต่อ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

+

 2021-07-23 09:05:51

นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยนายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายประสเริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๔

+

 2021-07-23 09:05:12

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมคชสาร นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมาย นายอรรถพล ชาติรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/งาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วม

อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันจักรี

+

 2021-04-05 04:12:39

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายกล้าณรงค์ ศรีโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมาย จากนายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันจักรี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน วัดท่าอัมพวัน บ้านดงเปือย ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

+

 2020-11-26 06:27:52

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ต จ.อุบลราชธานี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา สพป.สร.2 ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วม

อ่านต่อ

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิรวุธ ประจำปี 2563

+

 2020-11-25 08:36:08

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิรวุธ ประจำปี 2563 ณ สนามหน้าโรงเรียนรัตนวิทยาคม

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม และจุดเทียน

+

 2020-10-13 07:23:12

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายสุภพ ไชยทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคม และจุดเทียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

อ่านต่อ