เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565

+

 2022-06-24 14:43:07

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้กำกับลูกเสือ ประจำปี 2565 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้มีคณะครูผู้เข้าร่วมโครงการ ในรุ่นที่ 1 จากอำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ (เครือข่ายโนนนารายณ์ 1) ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนวิทยาคม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3

+

 2022-06-24 14:31:58

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 3 พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา อันเป็นการเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในการนี้ร่วมชื่นชมยินดีกับการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งส่งมอบกำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีพลังใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เก่ง ดี มีความสุข ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการการอบรมสร้างสื่อและการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพต้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3

+

 2022-06-16 16:35:05

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมสร้างสื่อและการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในการพัฒนาคุณภาพครูสู่มืออาชีพต้านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของเครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 3 ณ ห้องประชุม 90 ปี โรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรม พร้อมพัฒนาคุณภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านกุดมะโน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

+

 2022-06-16 16:32:53

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เดินทางตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านกุดมะโน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน มอบกำลังใจให้ครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

+

 2022-06-16 16:29:58

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการการคัดเลือกผลงานสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 โดยมีนายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ภายใต้โครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อีนเป็นการป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา พร้อมสนองนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การสร้างโอกาส สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม ในการนี้ ได้ร่วมชมนิทรรศการการคัดเลือกฯ ของสถานศึกษา และครูต้นแบบ ที่มาร่วมจัดนิทรรศการ จำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าสู่การคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริหารสถานศึกษา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ สนม 1

+

 2022-06-16 16:23:06

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริหารสถานศึกษา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ สนม 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบนโยบาย และแนวทางปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2565 และโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนสนม 1 อันเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนให้สูงขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนสนม 1 ทั้งหมด 14 โรงเรียน จำนวน 177 คน นักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 31 คน การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมเทศบาลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรและกำหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

+

 2022-06-16 16:17:48

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาจัดสรรและกำหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ให้สอดคล้องกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 โดยมี นายเกษี โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้

อ่านต่อ

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย "นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้"

+

 2022-06-14 11:32:36

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดยมีครูชมรมภาษาไทย สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยให้กับครูผู้สอนภาษาไทย และนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นวิทยากร ร่วมกับนายอาชาไนย จิตรดี ครู โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี ณ ห้องประชุเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2

+

 2022-06-14 11:28:33

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2 โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี 2 ให้การต้อนรับและรับฟังนโยบายในการพัฒนาการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย 3 สร้าง ของสำนักงานเขต โดยการอบรมได้จัดขึ้นทุกปีการศึกษา ของภาคเรียนที่ 1 โดยสลับหมุนเวียนไปตามโรงเรียนของตำบลทั้ง 3 ตำบล คือ ตำบลไพรขลา ตำบลนาหนองไผ่ ตำบลหนองเรือ ในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโพนม่วง ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี ภายหลังการอบรม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาอาชีพ ของโรงเรียนบ้านโพนม่วง โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ วรพจน์ สร้อยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนบ้านโพนม่วง

อ่านต่อ