เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์, 8:30 - 16:30 น.

ติดต่อ โทร.

044-599-270

แฟกซ์

044-599-232

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2556 สพป.สุรินทร์ เขต 2

+

 2023-09-28 10:59:35

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ

เผยแพร่บทความงานวิจัย การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ด้วยการบริหารแบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ

+

 2023-08-28 11:42:09

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เผยแพร่บทความงานวิจัย เรื่องการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ด้วยการบริหารแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสู่การปฏิรูปการเรียนรู้เป็นฐานของ นางสุเนตร ขวัญดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการปีที่ทำวิจัย ปีการศึกษา 2563 ถึง 2565

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 2

+

 2023-08-23 15:59:17

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อ่านต่อ

การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

+

 2023-08-23 10:07:23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แจ้งการจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 218 โรงเรียน ในการนี้จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดใหดำเนินการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต โดยดำเนินการใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ โดยจะก่อหนี้ผูกพันเมื่อได้รับการโอนเงินงบประมาณแล้ว รายละเอียดดังแนบ

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

+

 2023-08-21 18:42:11

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

+

 2023-08-21 09:44:44

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการสอบประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 พร้อมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมิน ภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) ปี พ.ศ. 2566 สังกัด สพฐ.ณ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

+

 2023-08-21 09:13:00

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจผู้เข้าสอบฯ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

+

 2023-08-21 09:08:06

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566

+

 2023-08-21 09:06:35

สถิติการรับสมัคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566

อ่านต่อ