• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มอำนวยการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุม Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่

 2021-08-11 15:09:28  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุม คชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นายสุภพ ไชยทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019