• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

การประชุมโครงการชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Agreement (PA)

 2021-10-29 13:13:48  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประชุมโครงการชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่ ๒๕ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔