• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

การบรรจุ/รับรายงานตัวครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2

 2021-11-01 09:33:09  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับรายงานตัวบรรจุครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2