• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

8 เมษายน 2565 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดโครงการการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความผาสุก

 2022-04-11 16:06:23  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 8 เมษายน 2565 สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดโครงการการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความผาสุก โดยใช้กระบวนการสร้างโอกาส คุณภาพ และคุณธรรม ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว