• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมขี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM

 2022-08-16 11:06:17  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประชุมขี้แจงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านโปรแกรม ZOOM