• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะฯ ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4

 2023-02-20 15:54:28  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 จัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะฯ ให้แก่เครือข่ายโรงเรียนท่าตูม 4 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์