• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตออนไลน์ ในรูปแบบ Zoom Could meetings

 2021-08-18 13:10:48  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมคชสาร สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตออนไลน์ ในรูปแบบ Zoom Could meetings ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนในสังกัดให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสุจริต อีกทั้งเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการนำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตเข้าสู่ชั้นเรียน โดยการอบรมจัดขึ้น 3 รุ่น- รุ่นที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต อำเภอท่าตูม- รุ่นที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต อำเภอรัตนบุรีและอำเภอโนนนารายณ์- รุ่นที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต อำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสนม