• facebook
  • twitter
  • linkin
  • technorati
  • myspace

กลุ่มกฎหมายและคดี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี

 2021-07-15 11:49:39  ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้