• facebook
 • twitter
 • linkin
 • technorati
 • myspace

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

       (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

       (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

       (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ

       (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกีบงานบริหารสินทรัพย์

       (จ) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์

       (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์