• facebook
 • twitter
 • linkin
 • technorati
 • myspace

กลุ่มบริหารงานบุคคล


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนวจหน้าที่ดังต่อไปนี้

       (ก) วางแผนอัตรกำลังและกำหนดตำแหน่ง

       (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

       (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง โยกย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราขการครูและบุคลาการทางการศึกษา

       (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเน็จความเห็นชอบและทะเบียนประวัติ

       (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

       (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวตความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่างๆ

       (ฌ) ปฏิบัติงามร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์