• facebook
 • twitter
 • linkin
 • technorati
 • myspace

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

       (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง

       (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

       (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

       (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาลาต่อ ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ

       (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

       (ช) ปฏิบัติงามร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


   


   


   

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด