• facebook
 • twitter
 • linkin
 • technorati
 • myspace

กลุ่มกฎหมายและคดี


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

  กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

  (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

  (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย

  (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

  (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และพิจารณาร้องทุกข์

  (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ

  (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  (ฌ) ศึกษา วิเคราห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ

  (ญ) ปฏิบัติงามร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด