• facebook
 • twitter
 • linkin
 • technorati
 • myspace

หน่วยตรวจสอบภายใน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

อำนาจหน้าที่

  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  (ก) สอบทานการปฏิบัติงานในส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 

  (ข) ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ด้านการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด

  (ค) ให้คำปรึกษาแนะนำ แต่ไม่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวาง หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2

  (ง) ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสุรินทร์เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดให้ถูกต้อง คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

  (จ) จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อนุมัติภายในเดือนกันยายน 

  (ฉ) ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติงาน  ด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และระบบการควบคุมภายในแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

  (ช) ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่าย และสนับสนุนส่งเสริม กำกับ ติดตามงานตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่ายในสังกัด

  (ซ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

  (ฌ) พัฒนาระบบงานตรวจสอบ เช่น เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน

  (ญ) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และผู้ตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่าย 

ข่าวประชาสัมพันธ์